Vítáme vás na našich stránkách, a doufáme, že se budou líbit a třeba i pomáhat

 
 

IPO V

Vytvořeno 12.01.2011 13:09:13 | Poslední změna 12.01.2011 13:09:36
Mezinárodní kynologická federace FCI
ZKUŠEBNÍ ŘÁD
pro mezinárodní předzkoušku pracovních psů FCI
IPO – V
platný od 1. 1. 2007
Moravskoslezský kynologický svaz
Český kynologický svaz
Českomoravská kynologická unie

IPO – V
dělí se na : oddíl A 100 bodů
oddíl B 100 bodů
oddíl C 100 bodů
celkem 300 bodů
Všeobecná část
1. Náplň této zkoušky byla odsouhlasena FCI komisí pro pracovní
kynologii 11.3.2006 a byla schválena hlavním výborem FCI dne
25.10.2006.
2. Je součástí již vydaného mezinárodního zkušebního řádu IPO 1, 2,
3 a IPO-FH. Její splnění není vstupní podmínkou ke splnění jiných
zkoušek.
3. Není-li uvedeno jinak, platí pro její konání zásady a pokyny
uvedené ve vydaném mezinárodním zkušebním řádu IPO.
4. V den konání zkoušky musí pes dosáhnout stáří nejméně
14 měsíců.
5. Na akcích složených výlučně ze zkoušek IPO – V je maximální
počet nastoupených psů 15, které může posoudit 1 rozhodčí
6. Při začátku zkoušky podrobuje rozhodčí psa prověrce chování
k cizí osobě tak, jak je uvedeno ve vydaném mezinárodním
zkušebním řádu IPO.
7. Hodnocení TSB se u zkoušky IPO – V neprovádí.
IPO – V ODDÍL „A“
Vlastní stopa , nejméně 200 kroků dlouhá, 2 úseky, 1 lom (cca.90°),
1 předmět psovoda. Po položení stopy následuje ihned její vypracování,
které je limitováno 10 minutami.
Uvedení psa na stopu, navětření stopy 10 bodů
Sledování stopy v úsecích ( 30 + 30 ) 60 bodů
Lom 10 bodů
Předmět 20 bodů
Celkem 100 bodů
Všeobecná ustanovení :
Začátek ( nášlap ) stopy musí být dobře označen štítkem, který
je v bezprostřední blízkosti vlevo zastrčen do země.
Psovod ( = kladeč stopy ) ukáže předmět před pokládáním stopy
rozhodčímu nebo osobě odpovědné za pokládání stop. Použit může
být pouze předmět dobře prosycený pachem psovoda, cca. 15 cm dlouhý;
3 – 5 cm široký; 1 cm silný, který se svou barvou podstatně neliší
od okolního terénu. Psovod (= kladeč stopy ) se zdrží krátce na nášlapu,
a jde pak normálním krokem v určeném směru. Rovněž lom je kladen
normálním krokem. Předmět je položen na konci stopy.
Rozhodčí a doprovodné osoby se nesmí v průběhu práce psa zdržovat
v prostoru, ve kterém má dvojice ( psovod a pes ) právo stopu
vypracovávat ( např. nesmí psovoda předcházet ).
a) Jeden zvukový povel : „Hledej“ nebo „Stopa“
b) Provedení : Psovod si připraví psa pro práci na stopě. Pes může hledat
buď volně, nebo na 10 m dlouhé šňůře. Stopovací šňůra 10 m dlouhá může
být vedena přes záď psa bočně či mezi předními nebo i zadními
končetinami psa. Může být upevněna přímo na obojek psa, který není
nastaven na stahování, nebo do místa k tomu určenému na stopovacím
postroji. Povoleny jsou hrudní nebo bederní postroje bez přídavných
řemenů. Na výzvu se hlásí psovod se svým psem v základním postoji
rozhodčímu a oznámí mu, zda pes předmět zvedá nebo označuje.
Před stopou, v průběhu uvádění a při celkové práci na stopě je nutno
se zdržet jakéhokoliv nátlaku na psa. Na pokyn rozhodčího je pes pomalu
a klidně odveden na začátek stopy a je na stopu uveden. Na nášlapu musí
pes pach stopy usilovně, klidně a nízkým nosem navětřit. Pak musí dále
se zájmem sledovat průběh stopy nízkým nosem a stejnoměrným tempem.
Psovod následuje psa na konci stopovací šňůry s odstupem 10 m. Rovněž
při volném sledování zachovává odstup 10 m od psa. Drží-li psovod
stopovací šňůru v ruce, může být prověšena. Lom musí pes vypracovat
s jistotou. Jakmile pes najde předmět, musí jej bez ovlivňování psovodem
ihned zvednout nebo přesvědčivě označit. Při zvedání s ním může zůstat
stát nebo sedět nebo s ním přijít k psovodovi. Je chybné, pokud pes
se zvednutým předmětem dále pokračuje nebo si s ním lehne. Označovat
může v leže, vsedě nebo ve stoje. Pokud pes předmět zvednul nebo označil,
položí psovod stopovací šňůru, a jde k němu. Zvednutím předmětu ukáže,
že byl psem nalezen.
c) Hodnocení: Pokud je stopa vypracována se zájmem, stejnoměrně
a přesvědčivě a pes jeví kladný vztah k jejímu vyhledávání, není rychlost
postupu kriteriem hodnocení. Ověřování, aniž by pes stopu opouštěl, není
chybou. Chybné sledování, vysoký nos, vyprazdňování se psa, ověřování
v kroužcích na lomu, dlouhé, váhavé zvedání či označování předmětu,
poskytování pomoci, označení nepoloženého předmětu je postihováno
ztrátou bodů. Vzdálí-li se psovod od stopy více než na délku stopovací
šňůry, je práce psa na stopě ukončena. Opustí-li pes stopu a je psovodem
zadržován, je psovod vyzván rozhodčím, aby psa následoval.Není-li této
výzvy uposlechnuto, je rozhodčím práce psa na stopě ukončena. Není-li do
deseti minut od uvedení psa na nášlap dosaženo konce stopy, je práce psa
na stopě rozhodčím rovněž ukončena. Získané body až do ukončení stopy
jsou zadány. Hodnocení jednotlivých úseků se provádí známkami a body.
Nejeví-li pes o stopu zájem ( delší setrvání psa na stejném místě bez snahy
o hledání stopy ), může být stopa ukončena, i když se pes dosud na stopě
nachází.
IPO – V ODDÍL „B“
Cvik 1 : ovladatelnost na vodítku 20 bodů
Cvik 2 : ovladatelnost bez vodítka 30 bodů
Cvik 3 : odložení vleže za pochodu s přivoláním 15 bodů
Cvik 4 : aport volný 10 bodů
Cvik 5 : skok přes překážku ( 80 cm ) 10 bodů
Cvik 6 : odložení dlouhodobé 15 bodů
Celkem 100 bodů
Všeobecná ustanovení :
Pro provádění celého oddílu poslušnosti platí v odpovídající míře
všeobecná ustanovení IPO – 1 oddílu „B“, pokud není u jednotlivých cviků
uvedeného jinak.
Pro zaujetí základního postoje je povolen zvukový povel k usednutí psa.
1. Ovladatelnost na vodítku 20 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu : „K noze“
b) Provedení : Psovod se psem na vodítku jde k rozhodčímu , zaujme
základní postoj a podá mu hlášení. Ze základního postoje musí pes
na zvukový povel „K noze“ psovoda pozorně, radostně a v přímém směru
následovat. Musí se vždy nacházet u levého boku psovoda, lopatkou vždy
v úrovni kolen psovoda. Vodítko nesmí být napnuto. Na začátku cviku
jde psovod se psem bez zastavení 30 kroků přímým směrem, po obratu
čelem vzad se provádí v chůzi nejméně po jednom obratu vpravo a vlevo
bok. Během prvé chůze psovoda přímým směrem je v časovém odstupu
5 vteřin dvakrát vystřeleno ( ráže 6 mm ) ze vzdálenosti nejméně 15 kroků
od psa. Pes se musí k výstřelům zachovat lhostejně. Na pokyn rozhodčího
prochází psovod se psem skupinou nejméně 4 pohybujících se osob.
Psovod se psem se ve skupině 1 x zastaví. Po opuštění skupiny zaujímá
psovod se psem základní postoj a uvolní psa z vodítka.
c) Hodnocení : Předbíhání, vychylování se psa do stran, zpožďování se psa,
dodatečné zvukové povely, pomoc tělem, nepozornost, překážení nebo
obtěžování psovoda psem je trestáno ztrátovými body.
2. Ovladatelnost bez vodítka 30 bodů
a) Po 1 zvukovém povelu : „K noze“
b) Provedení : Ze základního postoje musí pes na zvukový povel „k noze“
psovoda pozorně, radostně a v přímém směru následovat. Musí se vždy
nacházet u levého boku psovoda, lopatkou vždy v úrovni kolen psovoda.
Na začátku cviku jde psovod s volným psem bez zastavení 30 kroků
přímým směrem, po obratu čelem vzad se provádí v chůzi nejméně
po jednom obratu vpravo a vlevo bok. Na konci cviku se psovod zastaví,
zaujme základní postoj a psa připoutá na vodítko.
c) Hodnocení : Předbíhání, vychylování se psa do stran, zpožďování se psa,
dodatečné zvukové povely, pomoc tělem, nepozornost, překážení nebo
obtěžování psovoda psem je trestáno ztrátovými body.
3. Odložení vleže za pochodu s přivoláním 15 bodů
a) Po 1 zvukovém povelu : „K noze“; „Lehni“; „Ke mně“; „K noze“
b) Provedení : Psovod uvolní psa z vodítka, a vykročí s ním ze základního
postoje v přímém směru. Po deseti až patnácti krocích pes na zvukový
povel „Lehni“ ihned ulehne aniž by psovod přerušil či měnil způsob chůze
nebo se ohlížel. Po dalších asi 20 krocích v přímém směru se psovod
zastaví a ihned se otočí ke klidně ležícímu psu. Na pokyn rozhodčího
povelem „Ke mně“ nebo jménem si psovod přivolá psa k sobě. Pes má
přiběhnout radostně, rychle a přímým směrem, těsně a přímo se posadit
před psovoda. Na zvukový povel „K noze“ si pes sedá rychle a přímo
vlevo vedle psovoda svou lopatkou v úrovni jeho kolena. Oba tak zaujmou
základní postoj a pes je připoután na vodítko.
c) Hodnocení : Chyby v provedení. Pomalé ulehnutí, neklidné odložení,
pomalé přicházení, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a při
ukončení cviku jsou trestány ztrátovými body. Jestliže si pes místo ulehnutí
sedne nebo zůstane stát je mu odebráno 7 bodů.
4. Aport volný 10 bodů
a) Po 1 zvukovém povelu : „Aport“ ; „Pusť“, „ K noze“
b) Provedení : V základním postoji je pes odepnut z vodítka. Psovod
odhodí vlastní předmět do vzdálenosti nejméně 10 kroků. Zvukový povel
„Aport“ dává až když předmět klidně leží. Pes, který sedí klidně vedle
psovoda, musí na zvukový povel „Aport“ rychle a přímým směrem běžet
k předmětu, ihned jej uchopit a psovodu jej rychle a přímým směrem
přinést. Pes si sedá těsně a přímo před psovoda a drží klidně předmět
v tlamě tak dlouho, až mu jej psovod po přestávce 3 vteřin zvukovým
povelem „Pusť“ odebere. Na zvukový povel „K noze“, k zaujetí základního
postoje, si pes sedá vlevo a přímo vedle psovoda svou lopatkou v úrovni
jeho kolen. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit stanoviště.
Na konci cviku je pes připoután na vodítko.
c) Hodnocení : Chyby v provedení základního postoje , pomalý běh
pro předmět, chyby při jeho uchopení, pomalé přinesení, upuštění
předmětu, hraní si s ním či jeho překusování, změna postoje psovoda,
chyby při předsednutí a ukončení cviku jsou trestány ztrátovými body.
Jakákoliv pomoc psovoda, i když neopustí své stanoviště, je rovněž
trestána ztrátovými body. Pokud psovod opustí stanoviště
před ukončením cviku, je cvik hodnocen nedostatečně. Nepřinese-li pes
předmět, je cvik hodnocen 0 body.
5. Skok přes překážku ( 80 cm ) 10 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu „ Vpřed“ nebo „Hop“ ; „Ke mně“ nebo
„Zpět“ ; „K noze“
b) Provedení: Psovod zaujme základní postoj nejméně 5 kroků před
překážkou a uvolní psa z vodítka. Pes, který klidně a neupoutaný sedí
vedle psovoda, musí na povel „Vpřed“ nebo „Hop“ volným skokem
překonat překážku a na další zvukový povel „Ke mně“ nebo „ Zpět“ opět
volným skokem přes překážku se vrátit zpět a těsně a přímo před psovoda
usednout. Na zvukový povel „K noze“ , k zaujetí základního postoje, si pes
sedá rychle a přímo vlevo vedle psovoda svou lopatkou v úrovni jeho
kolen. Při zvukovém povelu „Vpřed“ nebo „Hop“ k překonání překážky
může psovod 2 kroky se psem k překážce vykročit. Na konci cviku je pes
připoután na vodítko.
c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, váhavý skok, chyby
v předsednutí nebo při ukončení cviku, pomoc psovoda, jsou trestány
ztrátovými body. Dotkne-li se pes při skoku překážky, může být odebrán
až 1 bod při každém skoku, při odrazu o překážku až 2 body.
6. Odložení dlouhodobé 15 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu „ Lehni“ ; „K noze“
b) Provedení : Před zahájením cviků oddílu B jiným psem, odejde psovod
se psem na místo určené rozhodčím, zde se zastaví a odepne psa z vodítka.
Zvukovým povelem „Lehni“ psa odloží, aniž by u něho zanechal vodítko
či jiný předmět. Psovod pak odchází cvičebním prostorem, aniž by se
ohlédl, nejméně 20 kroků od psa a zůstává v jeho dohledu, obrácen zády
k němu klidně stát. Po dobu provádění cviků 1 – 3 jiným psem musí pes
bez ovlivňování psovodem klidně ležet. Na pokyn rozhodčího jde psovod
ke psu a postaví se k jeho pravé straně. Na pokyn rozhodčího dává psovod
psu zvukový povel „K noze“ k zaujetí základního postoje. Pes si sedá
rychle a přímo vedle psovoda a je připoután na vodítko.
c) Hodnocení : Neklidné chování psovoda, jakož i jiná jeho skrytá pomoc
psu, neklidné odložení, případně předčasné postavení, posazení psa i při
příchodu psovoda ( změna polohy ) je trestáno ztrátovými body. Stojí-li či
sedí-li pes, ale zůstane na místě, kde byl odložen, následuje dílčí
hodnocení. Opustí-li pes místo odložení před ukončením cviku 3 jiným
psem o více než 3 m, je cvik hodnocen 0 body.
IPO – V ODDÍL „C“
Cvik 1 : Vystavení a vyštěkání 15 bodů
Cvik 2 : Pokus o útěk figuranta 30 bodů
Cvik 3 : Útok na psovoda a psa 50 bodů
Cvik 4 : Doprovod 5 bodů
Celkem : 100 bodů
Všeobecná ustanovení
Pro provádění celého oddílu obrany platí v odpovídající míře všeobecná
ustanovení IPO – 1 oddílu „C“, pokud není u jednotlivých cviků uvedeno
jinak.
Figurant používá obušek k zastrašení psa, aniž by jej udeřil. Zvukový
povel pro puštění je při všech cvicích obrany jednou povolen.
Hodnocení pro pouštění (ztrátové body) :
Váhavé
pouštění
1.
zvukový
povel
navíc
okamžité
puštění
1.zvukový
povel navíc
váhavé
puštění
2.
zvukový
povel
navíc
váhavé
puštění
2.
zvukový
povel
navíc
váhavé
puštění
Nepuštění po
2. zvukovém
povelu navíc
0,5 – 3,0 3,0 3,5 – 6,0 6,0 6,5 – 9,0 diskvalifikace
1. Vystavení a vyštěkání 15 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu : „Revír“
b) Provedení : Figurant je ukryt v úkrytu vzdáleném cca. 20 kroků
od psovoda a psa tak, aby nebyl pro psa viditelný. Na pokyn rozhodčího
odepne psovod psa z vodítka a zvukovým povelem „Revír“ a pokynovým
povelem paží jej vysílá k úkrytu. Pes musí figuranta pozorně vystavit
a vytrvale vyštěkávat. Nesmí na něj skákat ani jej kousat. Na pokyn
rozhodčího jde psovod ihned ke psu a přidrží si jej za obojek.
c) Hodnocení : Nedostatky v nepřetržitém a přesvědčivém vyštěkávání
a pozorném vystavování jsou trestány ztrátovými body. Při obtěžování
figuranta, jako na příklad nárazy, náskoky atd. mohou být odebrány až
3 body, při zákusu až 12 bodů. Nezůstane-li pes u figuranta, následuje dílčí
hodnocení ve známce nedostatečně. Nezajímá-li se pes o figuranta,
je posuzování oddílu „C“ ukončeno.
2. Pokus o útěk figuranta 30 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu : „ Pusť“
b) Provedení : Zatím, co drží psovod psa za obojek, vystoupí figurant
z úkrytu a pokusí se o útěk. Na pokyn rozhodčího uvolní psovod psa. Pes
musí samostatně energickým a silným zákusem útěku zabránit. Kousnout
přitom smí pouze do ochranného rukávu figuranta. Na pokyn rozhodčího
zůstává figurant klidně stát. Po zastavení figuranta musí pes okamžitě
pustit. Pro puštění figuranta může dát psovod v příslušném časovém
odstupu samostatně jeden zvukový povel „Pusť“.
Nepustí-li pes po prvém povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí
psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů k puštění.
Nepustí-li pes po třetím zvukovém povelu ( jednom povoleném a dvou
dodatečných ), následuje diskvalifikace. Při dávání zvukového povelu
„Pusť“ musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí
pes zůstat těsně u figuranta a pozorně jej střežit. Na pokyn rozhodčího jde
psovod ihned ke psu, a přidrží si jej za obojek.
c) Hodnocení : Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou
trestány srážkovými body. Jsou to zejména : energická reakce psa
na prchajícího figuranta, silný a klidný zákus až do puštění, po puštění
těsné střežení figuranta.
Jestliže do cca. 20 kroků útěku figuranta zadržením a zákusem pes
nezabrání, je posuzování oddílu „C“ ukončeno.
3. Útok na psovoda a psa 50 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu : „Pusť“ ; „ 2 x K noze“
b) Provedení: Psovod přidržuje psa za obojek, nesmí jej však nijak
ovlivňovat. Na pokyn rozhodčího odchází figurant normálním krokem
od psovoda a psa. Po cca. 20 krocích se otočí a zaútočí na ně křikem
a výhružnými pohyby. Psovod spolu se zvukovým povelem „ Drž“ pouští
psa. Pes musí útoku energickým a silným zákusem zabránit. Kousnout
může pouze do ochranného rukávu figuranta. Psovod nesmí opustit své
stanoviště. Na pokyn rozhodčího zůstane figurant klidně stát, a pes jej
musí ihned pustit. Pro puštění figuranta může dát psovod v příslušném
časovém odstupu samostatně jeden zvukový povel „ Pusť“.
Nepustí-li pes po prvém povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí
psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů k puštění.
Nepustí-li se pes po třetím zvukovém povelu ( jednom povoleném a dvou
dodatečných), následuje diskvalifikace. Při dávání zvukového povelu
„Pusť“ musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí
pes zůstat těsně u figuranta a pozorně jej střežit. Na pokyn rozhodčího jde
psovod normálním krokem přímým směrem ke psu a zvukovým povelem
„ K noze“ s ním zaujme základní postoj. Psa si připne na vodítko.
c) Hodnocení : Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou
trestány srážkovými body. Jsou to zejména : energická reakce psa
na prchajícího figuranta, silný a klidný zákus až do puštění, po puštění
těsné střežení figuranta.
Opustí-li pes při střežení figuranta nebo obdrží-li od psovoda zvukový
povel, aby u něho setrval, je hodnocení oddílu „C“ ukončeno.
4. Doprovod 5 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu : „K noze“
b) Provedení : Následuje boční doprovod figuranta k rozhodčímu
na vzdálenost asi 10 kroků. Zvukový povel „ K noze“ je povolen. Pes jde
po pravé straně figuranta, takže se nachází mezi figurantem a psovodem.
Po dobu doprovodu musí pes figuranta bedlivě střežit, nesmí na něj
vyskakovat, ani jej napadat. Před rozhodčím se tato skupinka zastaví
a psovod ohlásí ukončení oddílu „C“.
c) Hodnocení : Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou
trestány srážkovými body. Jsou to zejména : pozorné sledování figuranta,
přesná chůze u nohy na volném vodítku.
Přeložil a upravil : Ferdinand Ritter.